STUDIU BIBLIC 2020

INVITAȚIE LA STUDIU BIBLIC 2020 (VIDEO)

CALENDAR DE STUDIU BIBLIC (Biserici din diaspora; Studiu biblic în ziua de duminică)

CALENDAR DE STUDIU BIBLIC (Biserici din România)

GHID DE STUDIU BIBLIC